آقای محمود نجاتیان در حال بازدید از عملکرد دستگاه های جوش روباتیک در نمایشگاه تورنتو کانادا.