آقای محمود نجاتیان در حال تست دستگاه لیزر و برش قطعات فلزی در ضخامت های مختلف تا 28 میلی متر.

آقای محمود نجاتیان در حال تست دستگاه لیزر و برش قطعات فلزی

آقای محمود نجاتیان در حال تست دستگاه لیزر و برش قطعات فلزی

آقای محمود نجاتیان در حال تست دستگاه لیزر و برش قطعات فلزی

آقای محمود نجاتیان در حال تست دستگاه لیزر و برش قطعات فلزی