آقای محمود نجاتیان در شرکت اروم تریلر ارومیه برای بازدید از خطوط تولید و دستگاه های لیزر Gweike خریداری شده آن شرکت.

آقای محمود نجاتیان در شرکت اروم تریلر ارومیه برای بازدید از خطوط تولید و دستگاه های لیزر Gweike خریداری شده آن شرکت.

آقای محمود نجاتیان در شرکت اروم تریلر ارومیه برای بازدید از خطوط تولید و دستگاه های لیزر Gweike خریداری شده آن شرکت.