نمایشگاه متال شیت استانبول ترکیه

آقای محمود نجاتیان به همراه مشتریان خود از ایران در نمایشگاه متال شیت استانبول ترکیه جهت بازدید از دستگاه پرس برک الکتریکال 200تن ، دستگاه پرس برک 8 متری 400 تن ، لیزر برش 12 کیلو وات خریداری شده مشتریان.

محمود نجاتیان در نمایشگاه متال شیت استانبول ترکیه

محمود نجاتیان در نمایشگاه متال شیت استانبول ترکیه

محمود نجاتیان در نمایشگاه متال شیت استانبول ترکیه (1)

محمود نجاتیان در نمایشگاه متال شیت استانبول ترکیه