آقای محمود نجاتیان در نمایشگاه Fabtech در تورنتو غرفه شرکت MVD ترکیه. دستگاههای شرکت MVD با کیفیت و تکنولوژی ساخت بالا مطابق با استاندارد های آمریکای شمالی و اروپا در بیش از 40 کشور جهان عرضه میگردد. آقای محمود نجاتیان حضور موفقی در نمایشگاههای مختلف جهان داشته است.

آقای محمود نجاتیان در نمایشگاه Fabtech در تورنتو غرفه شرکت MVD ترکیه

آقای محمود نجاتیان در نمایشگاه Fabtech در تورنتو غرفه شرکت MVD ترکیه

آقای محمود نجاتیان در نمایشگاه Fabtech در تورنتو غرفه شرکت MVD ترکیه

آقای محمود نجاتیان در نمایشگاه Fabtech در تورنتو غرفه شرکت MVD ترکیه

آقای محمود نجاتیان در نمایشگاه Fabtech در تورنتو غرفه شرکت MVD ترکیه

آقای محمود نجاتیان در نمایشگاه Fabtech در تورنتو غرفه شرکت MVD ترکیه